Zatvori

ENEF concept je izabran da kao deo stručnog tima učestvuje u izradi zvaničnog Programa i Plana energetske efikasnosti grada Beograda za period 2021-2023 godine. Grad Beograd, kao glavni grad Republike Srbije sa preko 1.6 miliona stanovnika i kao dominantan razvojni i ekonomski centar regiona, značajno doprinosi efektima koji prouzrokuju klimatske promene, a sa druge strane takođe i trpi posledice klimatskih promena. Zbog visokog stepena urbanizacije, rasta udela izgrađenih površina, gustog saobraćaja i sve veće emisije gasova sa efektom staklene bašte, klimatske promene postaju sve uočljivije za sve građane i utiču na kvalitet života u Beogradu. Program i Plan energetske efikasnosti grada Beograda su planski dokumenti koji su prvenstveno posvećeni izboru i definisanju optimalnih mera kojima će se ostvariti zadati cilj uštede energije, odnosno načinima finansiranja i realizacije ovih mera. U obuhvatu Programa i Plana energetske efikasnosti nalaze se objekti javne namene, objekti koje koriste javne službe, javna komunalna preduzeća i javna preduzeća čiji je osnivač grad Beograd, kao i drugi objekti za koje Grad posredno ili neposredno snosi troškove potrošnje energije, tekućeg i investicionog održavanja.